Kauthen.lu
RAL

An eisem Geschäft fannt Dir Dekoratiounsartikelen, z. B. Käerzen, Käerzestänner, Vasen, Potpourri, a.s.w.
Mir hun am Geschäft och all Artikelen fir d’Usträichen an Tapezéieren, vu Pinsel iwer Faarwen
bis hin zu Tapéiten. Op Wonsch kritt Dir Äeren Faarwtoun op der Platz gemëscht.

divers  potscoul  bougies


Vous pouvez trouver dans notre magasin un grand choix d’articles de décoration, comme par exemple des bougies, des vases, des Potpourri, etc… Notre magasin dispose également de tous les articles nécessaires pour la peinture, tel pinceaux et couleurs ainsi que de papier-peint et fibre de verre. Sur demande, nous pouvons vous mixer la tonalité de couleur désirée sur place.

  deko2    rideaux    magasin3  magasin5

deko1  deko3  magasin2

Öffnungszäiten    9.00-12.00 • 14.00-18.00

        Samsdeg    9.00-12.00 • 14.00-17.00

Méindes as moiës zou

Kont@kt

Tel. 23 63 02 52
Fax 23 63 96 70
kauthen@pt.lu

Linoleum.jpg